Συγγραφείς: Jan Lepš, Petr Šmilauer

Μετάφραση – Επιστημονική Επιμέλεια: Γιώργος ΚόκκορηςΠαναγιώτης Δημητρακόπουλος

Περιγραφή

Το βιβλίο Βιοστατιστική με την R αποτελεί μια εισαγωγή στη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων από το ευρύ πεδίο της βιολογικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της φύσης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων αλλαγών. Το βιβλίο επικεντρώνεται σε παραδοσιακές στατιστικές προσεγγίσεις, εστιάζοντας σε αυτές που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στις ερευνητικές εργασίες. Οι συγγραφείς καλύπτουν τους ελέγχους t, την ANOVA και τα μοντέλα παλινδρόμησης, αλλά και τις προηγμένες μεθόδους των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων και των δέντρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Τα κεφάλαια ξεκινούν συνήθως με διάφορα χρήσιμα ενδεικτικά παραδείγματα, περιγράφοντας τη δομή αντιπροσωπευτικών συνόλων δεδομένων και διατυπώνοντας ερευνητικά ερωτήματα. Όλα τα κεφάλαια συμπληρώνονται με παραδείγματα συνόλων δεδομένων που εξηγούνται διεξοδικά, με βήμα προς βήμα παρουσίαση του κώδικα στην R που δείχνει τις αναλυτικές διαδικασίες, και με ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι συγγραφείς παρέχουν, επίσης, παραδείγματα για την κατάλληλη περιγραφή των στατιστικών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε ερευνητικές εργασίες.

Το παρόν εγχειρίδιο θα εξυπηρετήσει ένα ευρύ κοινό ενδιαφερόμενων αναγνωστών, από φοιτητές, ερευνητές ή επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν την καθημερινή τους στατιστική πρακτική, έως και καθηγητές εισαγωγικών προπτυχιακών μαθημάτων. Πρόσθετοι πόροι για το βιβλίο παρέχονται στον ιστότοπο www.cambridge.org/biostatistics.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Πρόλογος ελληνικής έκδοσης

1. Βασικοί στατιστικοί όροι, στατιστική δειγμάτων

2. Έλεγχος Υποθέσεων, Έλεγχος καλής προσαρμογής

3. Πίνακες συνάφειας

4. Κανονική κατανομή

5. Κατανομή tstudent 

6. Σύγκριση δύο δειγμάτων

7. Μη παραμετρικές μέθοδοι για δύο δείγματα

8. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με έναν παράγοντα και έλεγχος Kruskal–Wallis

9. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με δύο παράγοντες

10. Μετασχηματισμοί δεδομένων για την ανάλυση διακύμανσης

11. Ιεραρχική ANOVA, split-plot ANOVA, Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

12. Απλή γραμμική παλινδρόμηση: Εξάρτηση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών

13. Συσχέτιση: Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών

14. Πολλαπλή παλινδρόμηση και γενικά γραμμικά μοντέλα

15. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα

16. Μοντέλα παλινδρόμησης για μη- γραμμικές σχέσεις

17. Μοντέλα δομικών εξισώσεων

18. Διακριτές κατανομές και χωρικά σημειακά πρότυπα

19. Ανάλυσης επιβίωσης

20. Δένδρα Ταξινόμησης και Παλινδρόμησης

21. Ταξινόμηση

22. Ταξιθέτηση

Παράρτημα A Πρώτα βήματα με το  λογισμικό R

Παράρτημα Β Απόδοση όρων

Ευρετήριο

Βιογραφικά Συγγραφέων

Ο Jan Lepš είναι Καθηγητής Οικολογίας στο Τμήμα Βοτανικής της Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νότιας Βοημίας στο České Budějovice στην Τσεχία και κύριος ερευνητής (senior researcher) στο Κέντρο Βιολογίας της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών στο České Budějovice. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη λειτουργική οικολογία φυτών και συγκεκριμένα τους μηχανισμούς συνύπαρξης των ειδών και ευστάθειας βιοκοινοτήτων, καθώς και την ανάλυση οικολογικών δεδομένων. Έχει διδάξει πολλά μαθήματα οικολογίας και στατιστικής και έχει επιβλέψει περισσότερες από 80 διατριβές, από προπτυχιακό έως και διδακτορικό επίπεδο.

Ο Petr Šmilauer είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας στο Τμήμα Βιολογίας Οικοσυστημάτων της Σχολής Επιστημών του Πανεπιστημίου Νότιας Βοημίας στο České Budějovice στην Τσεχία. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση, τις σύγχρονες μεθόδους παλινδρόμησης και τον ρόλο της δεντρόμορφης μυκορριζικής συμβίωσης στη λειτουργία των φυτικών κοινοτήτων. Είναι συν-δημιουργός του λογισμικού πολυμεταβλητής ανάλυσης Canoco 5, του CANOCO για Windows 4.5 και του TWINSPAN για Windows.

Έγραψαν

«Δεν θα έχουμε ποτέ ένα βιβλίο στατιστικής για βιολόγους που να ικανοποιεί τους πάντες. Ωστόσο, αυτό το βιβλίο πλησιάζει αυτόν το στόχο. Βασίζεται σε πολλά χρόνια έρευνας πεδίου και στη διδασκαλία στατιστικών μεθόδων και από τους δύο συγγραφείς. Όλες οι χρήσιμες κλασικές και προηγμένες στατιστικές έννοιες και μέθοδοι εξηγούνται και παρουσιάζονται με παραδείγματα δεδομένων και προγραμματισμό στην R. Εκτός από τα παραδοσιακά θέματα που καλύπτονται στα κορυφαία εγχειρίδια βιομετρίας/βιοστατιστικής (π.χ., R. R. Sokal και F. J. Rohlf, J. H. Zar), δύο εκτεταμένα κεφάλαια σχετικά με πολυδιάστατες μεθόδους στην ταξινόμηση και ταξιθέτηση προσδίδουν μεγαλύτερη αξία σε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο εκδόθηκε αρχικά στην τσεχική γλώσσα το 2016. Η αγγλική έκδοση έχει επικαιροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και έχουν προστεθεί δύο νέα κεφάλαια, «Ανάλυση επιβίωσης» και «Δέντρα ταξινόμησης και παλινδρόμησης». Το βιβλίο θα αποτελέσει απαραίτητο ανάγνωσμα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες ερευνητές και διαχειριστές φυσικών πόρων».

  • Marcel Rejmánek, Τμήμα Εξέλιξης και Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, Davis, CA, USA